Skip to main content

Energieffektivt nyttjande av biobränsle från skogen

JGA Skog hjälper dig att maximera ditt uttag av biobränslen såsom GROT och energived vid avverkning. Vi tar hand om de bränslesortiment som uppstår, och som sedan kan omvandlas till förnybar energi. Bra för miljön och bra ekonomiskt för dig som skogsägare.

Skogsmaskin som hanterar biobränsle

Biobränsle och den gröna omställningen

Biobränsle består av olika sortiment från skogsindustrin. Det inkluderar dels GROT (grenar och toppar) och energived från skogsavverkning, samt biprodukter såsom bark, sågspån och kutterspån från vidareförädling i sågverk och hyvleri. När detta tas omhand kan det omvandlas till energieffektivt biobränsle.

Biobränsle spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Genom att använda naturens eget kretslopp kan vi minska utsläppen av fossila bränslen på många områden, vilket både minskar vårt klimatavtryck och bidrar till en hållbar framtid.

Uttag av biobränsle – ekonomiskt och hållbart

Att ta ut GROT och energived vid avverkning är ekonomiskt lönsamt för dig som skogsägare. Du nyttjar varje del av din skog, samtidigt som du underlättar för efterföljande markberedning. Rätt uttag av GROT och energived bibehåller också markens näringsbalans. Att ta ut biobränsle från din skog gör att du är med i den gröna omställningen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Optimera ditt biobränsleuttag

För att maximera utfallet av biobränsle är det energiinnehållet och inte volymen som räknas. En felaktig hantering kan väsentligt minska energiinnehållet och värdet på biobränslet. Vi tar ansvar redan i planeringsfasen, säkerställer att rätt GROT-metod används, avverkar på ett GROT-anpassat sätt och skotar ut avbarrat GROT vid rätt tidpunkt, dvs. under april till augusti. Våra noggrant valda placeringar av GROT-vältan och vårt omsorgsfulla arbete för att bibehålla energiinnehållet ger dig optimalt utbyte av varje del i din skog.

Energieffektivt nyttjande av skogen

Bioenergi är idag den största förnybara energikällan i Sverige sett till slutlig energianvändning. Vårt biobränsle används idag som energieffektiv råvara i fjärrvärmeverk och andra anläggningar. Det används också i olika processer i våra egna anläggningar, exempelvis vid torkning av virke. Dessutom används biobränsle som råvara vid pelletsproduktion, vilket nyttjas i fjärrvärmeverk och hos privata husägare runtom i Sverige.

Sälja biobränsle – Kontakta oss

Är du intresserad av att sälja GROT eller energived? Vi har lång erfarenhet av skogsbränslen, och kan hjälpa dig att på ett hållbart sätt maximera uttaget av biobränsle vid avverkning.

Ta kontakt med oss för ett effektivt nyttjande av din skog.

Kontakta oss

Porträttbild Göran Tillström

Göran Tillström

Bioenergichef
Porträttbild Christoffer Nilsson

Christoffer Wetterberg

Produktionsansvarig Syd

Rasmus Svensson

Produktionsansvarig Norr

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare