Skip to main content

Kvalitet och miljö

På JGA genomsyrar vårt kvalitets- och miljöarbete hela vår verksamhet. Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Vårt övergripande ledningssystem omfattar inte bara kvalitet och miljö utan även arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete, PEFC, FSC® och egenkontroll i enlighet med vårt kontrollprogram. Vår licenskod för FSC är FSC®-C010895.

En viktig del i vårt kvalitets- och miljöarbete är våra koncernövergripande policys och verksamhetsrutiner. Rutinerna täcker ett brett spektrum av områden, inklusive avfallshantering, hantering av oljeläckage, beredskap för nödsituationer, hantering av kemikalier, rapportering av avvikelser, tillbud och olyckshändelser samt kontinuerliga förbättringar. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och fokuserar på de delar där vi kan göra störst skillnad.

Vår miljöpolicy

Vi på JGA ska följa svensk lagstiftning samt kraven från PEFC och FSC®. Vi ska i möjligaste mån förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället ej auktoriserade avverkningar såsom nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerande träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning. Vi ska också verka för att ILO:s kärnkonventioner inte kränks.

Vi ska ta väl hand om bygdens råvara, och vi ska sträva efter att största möjliga andel kommer från ett hållbart skogsbruk. Vi ska utveckla relationerna med lokala skogsägare och vi ska bistå med skoglig rådgivning.

Vi ska genom samarbete med transportföretag och råvaruleverantörer minimera transporternas miljöpåverkan. Kontrakterade skogsentreprenörer ska vara certifierade och krav ställs på ett utvecklande miljöarbete.

Vårt mål är att ha nöjda råvaruleverantörer för att kunna etablera långsiktiga relationer samt eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan i det dagliga arbetet.

Vår verksamhetspolicy

Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för att vi ska kunna uppfylla kraven från våra kunder. Verksamheten behöver också ha ett tydligt målfokus och arbeta aktivt med kundtillfredsställelse. Verksamheten följer de lagar och förordningar som är tillämpliga.

Ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete av ledningssystem, processer och produkter bidrar till ökad kundtillfredsställelse och minskad miljöpåverkan. Ett nära samarbete med våra leverantörer är en viktig del i detta arbete.

Minskad miljöpåverkan uppnås genom ett särskilt fokus på reducerade luftutsläpp, buller och transporter samt minskat deponiavfall och kemikalieanvändning.

Med vårt verksamhetsledningssystem som verktyg arbetar vi inom koncernen aktivt för att uppfylla ovanstående punkter.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare